بررسی عملکرد لاگون‌های هوادهی در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

لاگونهای هوادهی نوعی ازسیستمهای هوازی رشد معلق در تصفیه فاضلاب هستند که می‌توانند برای تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. لاگونهای هوادهی به دلیل قابلیت انعطاف قابل ملاحظه‌ای که در طراحی دارند، کاربرد وسیعی در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته پیدا کرده‌اند. لاگونهای هوادهی در تصفیه فاضلابهای صنعتی، نظیر فاضلاب‌ کارخانه‌های کاغذ، خمیر کاغذ، صنایع غذایی، پتروشیمی و سایر صنایع به کار می‌روند. در این تحقیق عملکرد لاگونهای هوادهی در تصفیه فاضلابهای شهرک صنعتیِ بوعلی همدان، به مدت هفت ماه از خرداد ماه تا آذر 1383، مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق شاخصهای کیفی pH،TSS،BOD5،COD، کلیفرمها،کلیفرمهای مدفوعی، مس، سرب ، روی و کروم کل در فاضلاب ورودی و خروجی مورد ارزیابی قرار گرفت.مقادیر میانگین در پساب خروجی به ترتیب pH برابر 7/46،TSS  برابر 84mg/L ، BOD5 برابر  76mg/L ، COD  برابر 176mg/L، میانگین هندسی کل کلیفرمها برابر  1/98*104MP N/100ml ، میانگین هندسی کلیفرم‌های مدفوعی برابر با 100ml PN/103*3/31، مس برابر 0/04mg/L، سرب برابر 0/13mg/L، روی برابر 0/88mg/L و کروم برابر 0/03mg/L می باشد. مقدار راندمان حذف آلاینده‌ها به ترتیب:TSS=73/56% ,BOD=91/58% ,COD=89/95% , =99/968%کل کلیفرمها، %99/713=  کلیفرم‌های مدفوعی، مس %62/24، سرب %59/08، روی %56/51 و کروم %62/57 می‌باشد. درصورت استفاده مجدد از پساب برای آبیاری فضای سبز و کشاورزی ‌باید کاهش آلودگی میکروبی در حد استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران و یا رهنمود سازمان بهداشت جهانی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Aerated Lagoons in Treating Industrial Effluent from Industrial Bou-ali Zone in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Kazem Naddafi 1
  • Forough Vaezi 1
  • Mehdi Farzadkia 2
  • Ali Reza Kimiaei talab 3
1 Associate Professors, Department of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
2 Assistant Professor, Department of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences
3 Graduate Student, Department of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Aerated lagoon is a kind of the aerobic suspended growth process that can be used to treat domestic and industrial wastewater. Due to its considerable design flexibility, the aerated lagoon has gained wide applications in both developed and developing countries. This study aims to investigate the performance of aerated lagoons in the wastewater treatment plant in Bou-Ali industrial zone in Hamedan over a period of seven months from May to November 2004. Quality indexes such as pH, TSS, BOD5 ,COD, total coliform and fecal coliform, Cu, Pb, Zn, total Cr in plant influent and effluent were determined. The average values of pH, TSS, BOD5 ,COD, total coliform and fecal coliform, Cu, Pb, Zn, total Cr in plant effluent were measured to be 7.46, 84mg/l, 76mg/l, 176mg/l, 1.98´104MP N /100ml, 3.31´103MPN/100ml, 0.04mg/l, 0.13mg/l, 0.88mg/l, and 0.03mg/l, respectively. The removal efficiencies recorded for the contaminants studied were 73.56%, 91.58%, 89.95%, 99.968%, 99.713%, 62.24 %, 59.08%, 56.51%, 62.57%, respectively. Total and fecal coliform contents were greater than standard limits for irrigation recommended by Iranian Environmental Protection Organization while the rest were below the standard values. If the effluent from this plant should be reused for agriculture or landscape irrigation, reduction of microbial pollution to standard limits recommended by Iranian EPO or to guidelines set by WHO must be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerated lagoons
  • Industrial Wastewater Treatment
  • Plant Effluent Reuse
1- دفتر محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی ایران. (1378). " گزارش مطالعات فاز اول طرح تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی  بوعلی همدان." شرکت شهرکهای صنعتی ایران، 48-45، 69-68.
2- ترکیان، ا.، مردان، س. (1379). " واحدهای عملیاتی و فرایندی در مهندسی محیط زیست." جلد دوم، انتشارات شرکت شهرکهای صنعتی تهران، 658-645.
3- ترکیان، ا.، عظیمی قالیباف، ا. (1380). " تصفیه فاضلابهای صنعتی." جلد دوم، انتشارات  شرکت شهرکهای صنعتی تهران،
400-398.
4-واعظی، ف. (1376). " انتخاب روش مناسب تصفیه و دفع فاضلابهای صنعتی." نشریه شماره 2157، انتشارات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، 17-16.
5 -Gaetano,J.C.(2000)".Industrial wastewater treatment process engineering. " Technomic Publishing Co.,2, 81-85.
6- شرکت شهرکهای صنعتی همدان. (1383)." آمار واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بوعلی." شرکت شهرکهای صنعتی همدان،1.
7 -APHA, WPCF, AWWA.(1995). " Standard methods for the examination of water and wastewater." APHA NW, 19th ed. 2-56,2-57,4-65,4-70, 5-1 ,5-10 ,9-45, 9-53.
8 -WHO.(1989). "Health guideline for use of wastewater in agriculture and aquaculture." WHO ,Tech. Rep. Ser., 778, 38-40.
 9 - Sharkawi, F. El., El Sebaie, O., Hossam, A., and Abdel Kerim, G.(1995). "Evaluation of Daqahla wastewater treatment plant, aerated lagoon and ponds system." J. Water Science and Technology, 32 (11) , 111–119.
10- فرزادکیا، م. (1383)."بررسی کارایی برکه های تثبیت در تصفیه فاضلاب شهر کرمانشاه." م. آب و فاضلاب، 51 ، 15-10.
11- قانعیان، م.ت.، مصداقی‌نیا، ع.، و احرامپوش، م.ح. (1380). " مبانی استفاده مجدد از فاضلاب ،کلیات ،روشها، استانداردها، مخاطرات بهداشتی."  انتشارات طب گستر، 45-20، 47-21.
12- شرکت شهرکهای صنعتی ایران. (1379). " مجموعه قوانین و مقررات شرکت شهرکهای صنعتی ایران." انتشارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران، 122-121.