بررسی تطبیقی شاخصهای کیفی و پهنه‌بندی کیفی رودخانة کارون و دز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شاخصهای کیفی آلودگی یکی از روشهایی است که در مدیریت کیفی آب می‌توان از آن به عنوان یک ابزار مدیریتی قوی برای تصمیم‌گیریهای مربوطه استفاده کرد. در این مقاله پس از بررسیهای انجام شده توسط شاخصهای کیفی و آلودگی آب بر روی رودخانة کارون و دز، مشخص شد در مواردی که حساسیت زیادی در قبال تصمیم‏گیریها وجود ندارد و یا این حساسیت در استانداردهای محلی گنجانده شده است، و نیز در صورت وجود تعداد ایستگاههای مناسب و دفعات اندازه‏گیری کافی درمحلهای مناسب، استفاده از شاخص BCWQI مفید است؛ اما هنگامی که یک یا چند پارامتر ویژه بر روی تصمیم‏گیریهای اخذ شده از شاخص مربوطه تأثیر قابل توجهی داشته باشد، به دلیل دخالت مستقیم پارامترهای اندازه‏گیری شده در ساختار زیرشاخص و شاخص‌ کل و در نظر گرفتن اثر وزن برای مورد توجه قرار دادن این حساسیت، استفاده ازNSFWQIm ترجیح داده می‌شود. نحوة به کار بردن شاخص OWQI نیز مانند NSFWQIm می‌باشد با این تفاوت که کلیه پارامترها از اثر و اهمیت یکسانی در تصمیم‌گیری براساس میزان شاخص، برخوردار هستند. لازم به ذکر است که تحقیقات یاد شده براساس آمارگیری ماهیانه در سه سال 1381 ، 1382 و 1383 انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Water Indices and Zoning Quality in Karoon and Dez Rivers

چکیده [English]

One of the methods can be use in water quality management as a strong tool for decision making is Water Quality Indices. In this article the water quality indices for Karoon and Dez rivers were determined. Where there is less reaction to dicision or this reaction considered in local guideline and also at the times which there are adequate stations and enough sampling frequencies at the right stations, the use of BCWQI indice is recommended. Howere, when one or a few specific parameters are dominated on the decision and these parameters affect directly the infrastructure of sub-indices or total indices and also considering the effect of weighting rate on the reaction the use of NSFWQIm is preferred. The method of using OWQI is the some as NSFWQI with the difference of all parameters have equal value in decision making. The study was carried out during three years started from 2001 and statistical data were taken montly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Quality Indices
  • Environmental Indicator
  • NSFWQI
  • OWQI
  • BCWQI
  • Environmental management
1- Ramirez, N. F., A., and Solano, F. (2004). “Phisico-Chemical Water Quality Indices - A Comparative Review. ” J. Revista BIFTUA, ISSN 0120-4211, 19-30.
2- Landwehr, J.M., and Deininger, R.A. (1974). “A Comparision of Several Water Quality Indices.”
J. Water Pollution Control Fed. 48(5), 957-958.
3- نوروزیان، ک. (1377). پهنه‌بندی آلودگی رودخانه توسط تکنیک طبقه‌بندی فازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف.
4- Ott,  W.R. (1980). Environmental Indices – Theory and Practice, Arbor Sceince Publisher , Inc. Ann , Michigan.
5- ZandBerger,T.A., and Hall. K.G. (1998). “Water Quality Index for Watershed Manager. ” J. Water  Qual. Res., 33 (4),519-549.
6- Lands, and Parks (1996 ). Water quality status report, British Columbia, Ministry of Environment, Water Quality Section, Victoria.
7- Curtis, G.(2001). “Oregon Water Quality Index: A Tool for Evaluating Water Quality Management Effectiveness. ” J. Journal of Water Reources Association, 37(1), 125-135.
8- Curtis, G. (2002). “Reply to Discussion: Oregon Water Quality Index: A Tool for Evaluating Water Quality Management. ” J. Journal of Water Reources Association, 38(1), 313-318.
9- پروژه مدیریت زیست محیطی منابع آبی (1375). رودخانه کارون، سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان.