بررسی تأثیر عوامل محیطی بر راندمان حذف بیولوژیکی آلاینده‌های نفتی از خاک وتعیین شرایط بهینه عملکردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد، دانشکده مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

4 کارشناس ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بخش بهداشت ایمنی و محیط زیست

چکیده

یکی از پیامدهای تخلیه فاضلابها و زائدات صنعتی در خاک و منابع آب، تجمع ترکیبات شیمیایی سمّی در خاک و آب زیرزمینی است. تجمع و انتقال این آلاینده ها در محیط زیست تهدیدی جدی برای سلامت انسان و محیط زیست به شمار می‌آیند. حذف بیولوژیکی، یک روش مؤثر برای مقابله با این نوع آلودگیها خصوصاً آلودگیهای ناشی از هیدروکربن‌های نفتی و همچنین یکی از امید بخش‌ترین و اطمینان پذیرترین فناوریهای پاکسازی خاک و آب آلوده به شمار می‌آید. از این رو هدف از این تحقیق، بررسی روش درمان بیولوژیکی خاکهای آلوده به آلاینده‌های هیدروکربنی نفتی و ارزیابی تأثیر شرایط و عوامل عملکردی از جمله دما، غلظت اکسیژن محلول و pH  بر نرخ حذف آلاینده مورد نظر در داخل راکتور طراحی شده می‌باشد. به علت نرخ تولید و مصرف بالای گازوئیل در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، این برش نفتی به عنوان آلاینده اصلی انتخاب گردید. همچنین در این تحقیق از تست‌های TOC و COD به منظور اندازه‌گیری و بررسی تغییرات غلظت آلاینده در داخل راکتور استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمایشها نشان می‌دهد که میکروارگانیسم‌های بومی جدا شده از خاک پس از گذشت 30 روز قادرند 50 الی 83 درصد از آلاینده مورد نظر را بسته به شرایط عملکردی، تجزیه و حذف نمایند. در ادامه بر پایه نتایج به دست آمده، مقادیر بهینه برای پارامترهای دما، غلظت اکسیژن محلول و pH ، با توجه به مشخصات و شرایط آزمایشگاهی مورد بحث در این تحقیق، به ترتیب برابر با 35 درجه سانتیگراد، 4 میلی‌گرم در لیتر و 7 به دست آمدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Environmental Factors on Biological Remediation of Petroleum Hydrocarbon Contaminated Soil

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Moslemi 1
  • Manouchehr Vossoughi 2
  • Ali Pak 3
  • Mohammad Taqi Jaefarzadeh 4
1 M.Sc. Student. Dept. of Civil Engineering Sharif University of Technology.
2 Professor. Dept. of Chemical Engineering, Sharif University of Technology
3 Assist. Prof. Dept. of Civil Engineering, Sharif University of Technology
4 Safety and Environmental Health Dept. NIPC
چکیده [English]

Among the consequences of discharging industrial wastes to land and water bodies, is the widespread accumulation and migration of toxic chemical mixtures in soil and groundwater resources. It is believed that the accumulation of contaminants in the environment constitutes a serious threat to ecological and human health. Bioremediation is an effective measure in dealing with such contaminations particularly those from petroleum hydrocarbon sources; moreover bioremediation is emerging as a promising technology for the treatment of soil and groundwater contamination. Therefore the goal of this study is discussing the theory and practice of biological remediation of petroleum hydrocarbon contaminated soils and assessing the effects of operational conditions and parameters such as: temperature, dissolved oxygen concentration and  pH on the removal rate of the target contaminant which is handled in the designed reactor. Due to large production and consumption rate of diesel fuel inIran and many other countries, diesel fuel has been selected as target contaminant. In this study TOC and COD testing methods have been used to measure and assess the removal rate of the contaminant in the reactor. The experimental results indicate that, considering the operational conditions the indigenous microorganisms which have been separated from the soil are able to remove 50 to 83 percent of the contaminant after 30 days. Thereafter on the base of the results and considering the laboratorial specifications and conditions applied in this project, the optimum values of temperature, dissolved oxygen concentration andpH were respectively determined as 35°C, 4mg/L and 7.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contaminated Soil
  • Petroleum Hydrocarbons
  • Bioremediation
  • Diesel fuel
  • Reactor
1- Mirsal Ibrahim, A. (2004). Soil pollution: origin, monitoring and remediation, 1st Ed., Springer,Germany.
2- Barry King, R.B., and Long, G.M. (1992). Practical environmental bioremediation, 2nd Ed., Lewis Publishers,USA.
3- Mattney Cole, G. (1994). Assessment and remediation of petroleum contaminated sites, 1st Ed., Lewis Publishers,USA.
4- Daphne, K., Chakrabarty, A., and Omenn, G. S. (1989). Biotechnology and biodegradation, advanced in applied biotechnology series, Volume4, 1st Ed., Gulf Publishing Company,USA.
5-Schepart, B. S. (1995). Bioremediation of pollutants in soil and water, 1st Ed., ASTM Publication,USA.
6-Rivera-Espinoza, Y., and Dendooven, L.(2004). “Dynamics of Carbon, Nitrogen and Hydrocarbons in Diesel-Contaminated Soil Amended with Biosolids and Maize. ” J. Chemosphere, 54(3), 379-386.
7- U. S.EPA. (1997). Recent developments for in situ treatment of metal contaminated soils, 1st Ed., Office of Solid Waste and Emergency Response, Washington, D.C., USA.
8- WPCF (1995). Standard methods for the examination of water and wastewater, 19th Ed., APHA/AWWA/WPCF,WashingtonD.C.,USA.
9- Hinchee, R. E., and Alleman, B. C. (1994). Hydrocarbon bioremediation, 1st Ed., Lewis Publishers,USA.
 10- Delille, D., Coulon, F., and Pelletier, E. (2004). “Effects of Temperature Warming During a Bioremediation Study of Natural and Nutrient-Amended Hydrocarbon-Contaminated Sub-Antarctic Soils.J. Cold Regions Science and Technology, 40(1-2), 61-70.