بررسی توانایی صدف دریسنیده پلی مورفا در کاهش غیر مستقیم غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

صدف زبرا ماسل از خانواده دریسنیده و گونه پلی مورفا به دلیل تراکم بالای جمعیتی، قادر است حجم بالایی از آب را فیلتر نماید. در این تحقیق میزان کاهش غلظت نیترات و فسفات توسط سه توده صدف (20 ، 40 و 60 گرم) تحت آزمایش‌های فیلتراسیون (از طریق کشت توأم فیتوپلانکتون کلرلا و سندسموس) و جذب غیرمستقیم نیترات و فسفات در سیستم باز و بسته قرار گرفت و این آزمایش‌ها 3 تا10 بار، تکرار گردید. در سیستم باز و بسته، بین وزن توده‌های صدف و میزان فیلتراسیون نیترات و فسفات همبستگی مثبت دیده شد (0.99=R2) و بین غلظت نیترات و فسفات در ورودی فاضلاب و میزان فیلتراسیون نیترات و فسفات، همبستگی منفی مشاهده گردید 0.97)=R2). با افزایش وزن توده‌های صدف، در سیستم باز به طور متوسط میزان جذب نیترات 0/08 تا 0/2 میلی‌گرم بر لیتر و میزان جذب فسفات 0/02 تا 0/04 میلی‌گرم بر لیتر به ازای وزن خشک توده صدف می‌باشد و در سیستم بسته میزان جذب نیترات 0/03 تا 0/11 میلی‌گرم بر لیتر و میزان جذب فسفات 0/01 تا 0/02 میلی‌گرم بر لیتر به ازای وزن خشک توده صدف‌ می‌باشد. بنابراین کارآیی این صدفها در کاهش غلظت نیترات و فسفات به ویژه در خصوص فسفات، پایین می‌باشد و برای تصفیه فاضلاب شهری مناسب نمی‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Capability of Zebra Mussel (Dreissena polymorpha) in Nitrate and Phosphate Indirect Removal from Urban Wastewater

نویسندگان [English]

  • Leyli Gholamhosseini 1
  • Arash Javanshir 2
  • Amirhesam Hassani 3
1 Grad. Student of Environmental Sciences, Faculty of Energy & Environment, Science & Research Campus, Islamic Azad University
2 Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Assistant Prof. of Faculty of Energy & Environment, Science & Research Campus, Islamic Azad University
چکیده [English]

 Zebra mussel (Dreissenidae polymorpha) is capable of filtering great volumes of water due to its high population density. In this study, Nitrate and Phosphate removal capability of 3 shell masses (20, 40, and 60 gr) in urban wastewater was investigated based on filtering rate measurements (using simultaneous phytoplankton, chlorella, and Scenedesmus cultures) and indirect absorption of nitrate and phosphate in open and closed systems with 3 to 10 replications. Open and closed systems showed a positive correlation between shell weights and Nitrate and Phosphate filtration rates (R2 =0.99) but a negative correlation between influent Nitrate and Phosphate concentrations and their filtration rates (R2=0.97). Increasing of shell weights in the open system resulted in absorption rates of 0.08-0.2mg.l-1 of the shell dry weight for Nitrate and 0.02-0.04 mg.l-1 for Phosphate. In the closed system, these rates were 0.03-0.11 mg.l-1 of the shell dry weight for Nitrate absorption and 0.01-0.02 mg.l-1 for Phosphate. These results show that shell masses have a low nitrate and phosphate removal efficiency, especially in the case of phosphate, and they can not be, therefore, recommended for urban wastewater treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Wastewater
  • Nitrate removal
  • Phosphate removal
  • Dreissena polymorpha
 1-عرفان منش، م.، و افیونی، م. (1379). آلودگی محیط‌زیست (آب ، خاک و هوا) ، انتشارات اردکان، 147.
2-ظهوریان، م. (1380). توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری به منظور حذف نیترات و فسفات (مطالعه موردی تصفیه‌خانه‌های زرگنده و صاحبقرانیه تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و فنون دریایی، 8-16.
3- Arnott, D.L., and Vanni, M.J. (1996). “Nitrogen and phosphorus recycling by the zebra mussel (Dreissena polymorpha) in the western basinof Lake Erie.” Can. J. Fish. Aquat. Sci., 53, 646-659.
4- Holland, R.E., Johengen, T.H., and Beeton, A.M. (1995). “Trends in nutrient Concentrations in HatcheryBay, Western Lake Erie, before and after Dreissena polymorpha.” Can. J. Fish. Aquat. Sci., 52, 1202-1209.
5-Javanshir, A. (2001). “Influence of labratrema minimus trematoda: digenea on filteration rate performance of edible cockle cerastoderma edule in the extreme temperature and salinity conditions (an in vitro experiment).” Iranian Journal of Fisheries Sciences, 73-94.
6-Bunt, C.M. (1993). “Pumping rate sand projected filtering impacts of juvenil Zebra mussel (Dreissena polymorpha) in the western basin of Lake Erie, Maclsaac, H.J. and Sprules.” W.C., Can. J. Fish. Aquat. Sci, 50, 1017-1022.
7-Kraak, M. H., Toussaint, M., Lavy, D.,and Davids, C. (1994). Short term effects of metalson the filtration rate of the Zebra mussel (Dreissena polymorpha).” Environment Pollution, 84, 139-143.
8-ریاحی، ح. (1381). جلبک‌شناسی، انتشارات دانشگاه الزهرا، تهران.
9- Selegean, J.P. (1994). The use of Dreissena polymorpha (The Zebra mussel) as a biofilter of municipal wastewater with special reference to bioaccumulation of heavy metals , heidtke, T.M., Wayne state university, 625-632.
10-Lei, J., Payne, B.S. and Wang, S.Y. ( 1996).“Filtration dynamics of the Zebra mussel. Dreissna polymorpha.” Can. J. Fish. Aquat. Sci., 53, 29-37.
11-<http://www.biofilter.htm> (Jan. 8, 2005).