تعیین سازگاری نسبت به فلزات سنگین در باکتری‌های مقاوم جدا شده از پساب صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترا-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

2 استاد گروه میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این تحقیق، باکتری‌های مقاوم به فلزات سنگین از چند نمونه پساب صنعتی, جدا سازی گردید و سازگاری آنها نسبت به غلظتهای بالاتر از MIC (حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد) تعیین شد تا با بررسی‌های لازم بتوان در آینده از این باکتری‌ها برای تصفیه بیولوژیکی استفاده نمود. به همین منظور دو نوع پساب انتخاب شده و میزان فلزات سنگین آنها, درصد باکتری‌های مقاوم به فلزات و سازگاری باکتری‌های جدا شده از هر فلز از طریق رشد بر غلظتهای بالاتر از MIC همان فلز در مدت طولانی انکوباسیون، تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصله از بین باکتری‌های جداسازی شده بالاترین درصد مقاومت در بین باکتری‌های مقاوم به روی و پایین‌ترین درصد مقاومت مربوط به باکتری‌های مقاوم به فلز مس می‌باشد. از نظر سازگاری نیز بالاترین درصد سازگاری در بین باکتری‌های مقاوم به روی در غلظتهای 16 و 24 میلی‌مول بر لیتر (80 درصد) و پس از آن به ترتیب مس در غلظت 4 میلی‌مول بر لیتر (40 درصد), کادمیوم در غلظتهای 12 و 16 میلی مول‌ بر لیتر (30 درصد) و سرب (صفر درصد) می‌باشد. در مقایسه با تحقیقات گذشته باکتری‌های مقاوم جداسازی شده در این تحقیق از مقاومت بسیار بالا و همچنین از قدرت سازگاری بالاتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptability of Bacterial Isolates to Heavy Metals in Industrial Wastewater

نویسندگان [English]

  • Arezoo Tahmourespour 1
  • Rooha Kasra Kermanshahi 2
1 PhD Student and Instructor, Khorasgan Campus, Islamic Azad University
2 Professor of Microbiology, Isfahan University
چکیده [English]

In this research, heavy metal resistant microorganisms were isolated from several industrial wastewater samples in order to determine their adaptability to metal concentrations higher than MIC. Investigation of these isolates may be used in future wastewater biological treatment processes. For this purpose, two industrial wastewaters were selected and their heavy metal contents, percentage of resistant bacteria, and adaptability of bacteria isolated from each metal to concentrations higher than MIC were determined through cultures on the same metal in each case over long periods of incubation. Our findings indicated that the highest resistance belonged to the Zinc-resistant microorganisms while the lowest belonged to cupper-resistant ones. Also, the zinc-resistant bacteria showed the highest adaptability at zinc concentrations of 16 and 24 mM/L (80%) followed by cupper-resistant bacteria at metal concentrations of 4 mM/L (40%), Cd-resistant bacteria at 12 and 16 mM/L (30%), and finally Pb-resistant ones (around 0%). Compared to results from previous studies, the resistant isolates in the present study showed higher resistance and adaptability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptability
  • Heavy Metal Resistant Bacteria
  • Industrial Wastewater
  • Bacteria
 1- توکلی، آ. (1378). جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های مقاوم به برخی از کاتیون‌ها, آنیون‌ها و آنتی بیوتیک ها. پایان نامه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
2- Fillali, B.K., Taoufik, J., Dzairi, F.Z., Talbi, M., and Blaghen, M. (2000). “Wastewater bacterial isolates resistant to heavy metals and antibiotics.” Curr. Microbio., 41, 151-156.
3- Malekzadeh, F., Farazmand, A., Ghaforian, H., Shahamat, M., and Levin, M. (1996). “Accumulation of heavy metals by a bacterium isolated from electroplanting effluent.” Proc., Biotechnology Risk Assessment Symposium, Canada, 388-398.
4- Sabry, S.A., Ghozian, H. A., and Abou-zeid, D.M.(1997). “Metal tolerance and antibiotic resistance patterns of a bacterial population isolated from sea water.” J. Appl. Microb., 82, 245-252.
5- Spain, A., and Alm, E. (2003). “Implication of microbial heavy metal tolerance in the environment.” Reviews in Undergraduate Research, 2,1-6.
6- Verma, T., Srinath, T., Gadpayle, R.U., Ramteke, P.W., and Hans, R.K. (2001). “Chromate tolerant bacteria isolated from tannery effluent.” Bioresource Tech., 78, 31-35.
7- Singleton, P., and Sainsbury, D.(1995). Dictionary of microbiology and molecular biology, 2nd Ed., Vol. 1, John Wiley,New York.
8- Hassen, A., Saidi, N., Cherif, M., and Boudabous, A. (1998). “Resistance of environmental bacteria to heavy metals.” Bioresource tech., 64, 7-15.
9- Karbasizadeh, V., Badami, N., and Emtiazi, G. (2003). “Antimicrobial heavy metal resistance and plasmid profile of coliforms isolated from nosocomial infections in a hospital in Isfahan, Iran, African.” J. Biotech., 2 (10), 379-383.
10- Teitzel, G.M., and Parsek, M.R. (2003). “Heavy metal resistance of biofilm and planktonic Pseudomonas aeruginosa.” Appl. Env. Micro., 69(4), 2313-2320.
11- Ybarra, G. R., and Webb, R. (1999). “Effects of divalent metal cations and resistance mechanisms of the Cyanobacterium synechococcus sp. Strain PCC7942.” J. of Hazardous substance research,
2,1-9.
12- Choudhury, P., and Kumar, R. (1996). “Association of metal tolerance with multiple antibiotics resistance of entropathogenic organisms isolated from coastal region of deltatic sunderbans.” Indian J. Med.Res., 104, 148-151.