مقایسه کارایی کاربرد همزمان UV/O3 در حذف انواع سموم آفت‌کش ارگانوفسفره و کاربامات از محیط‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

3 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

4 کارشناس آزمایشگاه شیمی، دانشگاه بیرجند

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

انواع گوناگونی از آفت‌کشها به‌منظور مبارزه با آفات گیاهی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. ورود این آلاینده‌های مقاوم به منابع تأمین آب شرب می‌تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان و محیط زیست داشته باشد. در سالهای اخیر استفاده از روشهای اکسیداسیون پیشرفته برای حذف سموم، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، نمونه‌های مورد نظر با اضافه نمودن غلظتهای 1 ، 5، 10، 15 و 20 میلی‌گرم در لیتر از سموم مورد مطالعه به آب دیونیزه تهیه گردید. نمونه‌ها در مراحل جداگانه در سیستم ناپیوسته در pH های 6، 7 و 9 و همچنین زمان تماسهای 0/5، 1، 1/5 و 2 ساعت در معرض تماس توأم UV/O3 قرار گرفت. میزان ازن ورودی به سیستم 1 گرم در ساعت و شدت تابش لامپUV  ،50 تا 200 وات بر مترمربع بود. در انتهای هر مرحله، راندمان حذف محاسبه شد. آنالیز غلظت باقیمانده سموم با استفاده از دستگاه‌های GC/MS/MS و HPLC طبق روش استاندارد انجام شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، مشخص شد که با افزایشpH، کاهش غلظت سموم و افزایش زمان تماس، راندمان حذف افزایش می‌یابد. روش اکسیداسیون پیشرفته با کاربرد توأم UV/O3 برای حذف هر دو گروه سموم ارگانوفسفره هالوژنه(کلرپیریفوس) و غیر هالوژنه (دیازینون) کارایی زیادی به‌میزان بیش از 80 درصد دارد که این مقدار برای سم کارباماته (کارباریل) به بیش از 90 درصد می‌رسد. در نتیجه کاربرد این روش برای حذف سموم مورد مطالعه از محیط‌های آبی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Efficiency of Simultaneous Application of UV/O3 for the Removal of Organophosphorus and Carbamat Pesticides in Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Samadi 1
 • Maryam Khodadadi 2
 • Ali Reza Rahmani 3
 • Ali Allahresani 4
 • Mohammad Hossein Saghi 5
1 Assist. Prof. of Environmental Health Eng., Faculty of Public Health and Center of Health Research , Hamedan University of Medical Sciences
2 M.Sc. of Environmental Health Eng., Faculty Member of Birjand University of Medical Science
3 Assoc. Prof., of Environmental Health Eng., Faculty of Public Health and Center of Health Research, Hamedan University of Medical Sciences
4 B.Sc. of Chemistry, Birjand University
5 Grad. Student of Environmental Health Eng., Faculty of Public Health and Center of Health Research , Hamedan University of Medical Sciences
چکیده [English]

A vast variety of pesticides are used for agricultural pests in Iran. The release of these persistent organic pollutants. into water supplies leaves adverse effects on both the environment and public health. Advanced oxidation processes have been used recently for pesticide removal. In this research, the combined UV/O3 process has been investigated for the removal of organophosphorus pesticides (Diazinon, Chlorpyrifos), Carbamate pesticides (carbaryl). In this survey, samples have been prepared by adding given concentration (1, 5, 10, 15, 20 mg/L) of the pesticides to deionized water. The samples at separation periods were exposed to the combined UV/O3 (UV=50-200 Wm-2 and O3 = 1g hr-1)in a bath  reactor at different pH levels (6, 7, 9) and for different contact times (0.5,1,1.5,2 hr) and the removal efficiencies were determined. Residual concentrations were determined using GC/MS/MS and HPLC.  Based on the results, increasing pH reduced pesticide concentration and increased contact time had a direct effect on enhancing removal efficiency. The combined UV/O3 process was found to have a high efficiency (>80%) in degrading both halogenated Organophosphorus(Chlorpyrifos) and non- halogenated Organophosphorus (Diazinon) pesticides. Its removal efficiency for degrading carbamate pesticide (Carbari) was found to be >90%. Based on our results, this method may be suggested for the removal of pesticides from aqueous solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pesticides
 • Organophosphorus
 • Carbamate
 • Advanced Oxidation Process
 • UV/O3
 • Aquatic Environment
 1- صالح زاده، عارف. (1385). آفت‌کشها و نحوه تأثیر آنها، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان.
2- Hicham, E. H., Bakouri Morillo J., and 0uassini, A. (2008). “Potential use of organic waste substances as an ecological technique to reduce pesticide ground water contamination.” J. of Hydrology, 353 (3), 335-342.
3- EPA. (2006). “What is a pesticide? ” <http://www.epa.gov/pesticide/about/index.html>, (May 2008).
4- Kamel, F. (2003). “Neurobehavioral performance and work experience in floride framevorkers.” Environmental Health perspectives, 111, 1765-1772.
5- Fireston, J. A., smith- weller, T., Franklin, G. S., and Wanson, P. (2005). “Pesticides and risk of parkinson disease: A population- based case- control study.” Archives of Neurology, 62 (1), 91-95.
6- Alavanja, M. C., Hoppin, J. A., and kamel, F. (2004). “Health effects of chornic pesticide exposure: Cancer and nevrotoxicity.” Annu. Rev. public Health, 25, 155-197.
7- Arcury, T.A., Quandt, S.A., and Mellan, B. G.(2003). “An exploratory analysis of occupational skin disease among lation migrant and seasonal framworkers in North Carolina.” J. of Agricultural Safety and Health, 3, 221-32.
8- Beater, R. (2009). “Pesticide exposure raises risk of parkinson's.” <http: ///www.news cientrst. com/ article/ dn 9408 pesticide exposure- raises risk of parkinsons. html>, (March, 2007).
9- EPA. (2000). “Summary of pesticide removal, transformation efficiencies from various drinking water treatment proeesses.” prepared for the commiltee to advise on reassessment and transition (CARAT), (<http://www.EPA. gor/oppfead1/cafat/> (Octorber, 3, 2007).
10- Benitz, F. J., Acero, J., L., and Real, F. J. (2002b). “Degradation of carbofuran by using ozone, UV, radiation and advanced processes.” J. of Hazardous Materials, 89 (1), 51-65.
11- Kang, N., Lee, D. S., and Yoon, J. (2002). “Kinetic modeling of fenton oxidation of phenol and monochorophenols.” Chemosphere, 47 (9), 3457-3463.
12- Badawy, M. I, Montaser, Y. C., and Goda-Allah., T. A. (2005).“Advanced oxidation processes for the removal of organic phosphorous pesticides from wastewater.” Desalination, 194 (1-3), 166-175.
13- Mezzanotte, V., Canziani, R., Sardi, E., and Spada, L. (2005). “Removal of pesticides by a combined ozonation / attached biomass process  sequence.” Ozone: science and Engineering, 27 (4), 327-331.
14- Walid, K. L., and Al-Qoda, Z. (2006).“Combined advanced oxidation and biological treatment processes for the removal of pesticides from aques solutions.” J. of Hazardous Materials, 137 (1), 489-497.
15- محققیان،آ.، و واعظی، ف. (1384). ازناسیون آب و فاضلاب، چاپ اول، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت.
16- APHA., AWWA., WPCF. (1998). Standard method for the examination of water and wastewater, 20th Ed. Washington, D.C., USA.
17- بذرافشان، ا. (1386). بررسی قابلیت استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف آفت‌کش دیازینون و فلزات سنگین کادمیم و کروم از محیط‌های آبی. پایان نامه دکترا، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
18- Maldonado, M. I., Malato, S., Pereze-Estrada, L. A., Gerjak-Xavier, Domenech, W., and peral, J. (2006). “Partial degradation of five pesticides and an industrial pollutant by ozonation in apilot- plant scale reactor.” J. of Hazardous Materials, 138 (2), 363-369.
19- دانشور، ن.، ختائی، ع. ر.، سید دراجی، م. س. (1384)، حذف حشره‌کش دیازینون از آبهای آلوده در حضور نانو ذرات ZnO  سنتز شده تحت تابش نور UV-C. دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان،
3990-4005.
20- دانشور، ن.، ختائی، ع. ر.، رسولی فرد، م. ح.، و سید دراجی، م. س. (1386). بررسی حذف مواد رنگی آلی از فاضلابهای صنعتی با استفاده از سه روشUV/H2O2, UV/H2O2/Fe(II), UV/H2O2/Fe(III). مجله علمی پژوهشی آب و فاضلاب، 61، 34-43.