مصاحبه با آقای مهندس اکبرزاده ( مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.2000.175657

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Engineer Akbarzadeh (CEO of Mashhad Water and Wastewater Company)