کارایی نانولوله‌های کربنی در تصفیه شیرابه مکان دفن زباله شهری (مطالعه موردی: محل دفن زباله شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران

2 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 کارشناس بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

ترکیبات آلی و معدنی تولید شده در طی فرایندهای بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی، در اثر نفوذ آب باران به درون مواد زائد مکان دفن و رطوبت موجود در آن شسته شده و شیرابه را تشکیل می‌دهند که این امر نگرانی‌های بهداشتی و محیط‌زیستی فراوانی ایجاد کرده است. مطالعه حاضر به‌منظور تعیین کارایی نانولوله‌های کربنی در کاهش COD، BOD5، TS و رنگ شیرابه مکان دفن زباله شهر همدان صورت گرفت. آزمایش‌ها به‌صورت ناپیوسته و با تغییر فاکتورهای مؤثر در واکنش مانند pH، زمان‌ماند و غلظت نانولوله‌های کربنی انجام شد و کارایی حذف با استفاده از آزمون آماری One-Way ANOVA و نرم‌افزار SPSS-16 مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین راندمان حذف در غلظت 2500 میلی‌گرم در لیتر نانولوله کربنی، pH برابر 2/5 و زمان‌ تماس 10 دقیقه و به‌میزان 58/23 درصد برای COD ، 12/5 درصد برای BOD5، 66/87 درصد برای TS و 80 درصد برای رنگ به‌دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که نانولوله‌های کربنی از توانایی بالایی در جذب مواد آلی موجود در شیرابه برخوردار هستند و می‌توانند برای تصفیه شیرابه محل دفن همدان به‌عنوان پیش‌تصفیه و یا تصفیه تکمیلی به‌کار روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Carbon Nanotubes in Municipal Solid Waste Landfill Leachate (Case Study: Treatment of Hamadan Landfill Leachate)

نویسندگان [English]

  • Zahra Kashitarash Isfahani 1
  • Mohammad Taghi Samadi 2
  • Mina Alavi 3
  • Nahid Manuchehrpoor 3
  • Maham Bakhani 3
1 Instructor of Natural Resources and Environment, University of Applied Science and Tech., Tehran.
2 Assos. Prof. of Environmental Health Eng., Faculty of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan
3 B.S. of Environmental Health, Faculty of Public Health, Hamadan University of Medical Science, Hamadan.
چکیده [English]

Organic and mineral compounds generated as products of waste mineralization within biological processes and accompanying physical and chemical processes are washed out by percolating rainwater through the deposit of wastes in landfill and form leachate that has created many health and environmental concerns.This study intended to determine the efficiency of reducing COD, BOD5, TS and color of Hamadan landfill leachate by using carbon nanotubes. Experiments were performed in batch reactor and changing effective factors such as pH, time and concentration of iron nanoparticles .The efficiency of carbon nanotubes were investigated using a statistical test, One-Way ANOVA software SPSS-12. Highest removal efficiency was at concentrations of 2500 mg/ L NZVI, pH = 2.5 and 10 minutes reaction time, 58.23%, 12.5%, 66.87% , 80% for COD, BOD, TS and color, respectively. The project results showed high potential for carbon nanotubes into absorbing organic use for treatment or pretreatment of Hamadan landfill leachate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leachate
  • treatment
  • Carbon nanotubes
  • Hamadan
1- Zgajnar Gotvajn, A., Tisler, T., and Zagorc-Koncan, J. (2009). “Comparison of different treatment strategies for industrial landfill leachate.” J. of Hazardous Materials, 162, 1446-1456.
2- Li, R. (2009). “Management of landfill leachate.” Final Thesis, TAMK University of Applied Sciences Degree Programme of Environmental Engineering, Thesis supervisor Senior Lecturer :EevaLiisa Viskari,Commissioned by TAMK University of Applied Sciences.
3- Givaudan, J.G., Poulain, S., Dirassouyan, F., and Moulin, P. (2008). “Landfill leachate treatment: Rewiew and opportunity.” J. of Hazourdous Materials, 150, 468-493.
4- Debra, R. (2007). Long-term treatment and disposal of landfill leachate, Final Report, University of Central Florida Department of Civil and Environmental Engineering College of Engineering, Florida.
5- Yahh Kilic, M., Kestioglu, K., and Taner, Y. (2007). “Landfill leachate treatment by the  combination of physicochemical methods with adsorption process.” J. Biol.Environ., Sci., 1(1), 37-43.
6- Department of Hamadan Environment Protection. (2007). Report of Hamadan special waste production and management, Hamdan. (In Persian)
7- Sung, H. J., and Francis, I. (2006). Nanotechnology for environmental remediation, Springer Science+Business Media, In., USA.
8- USEPA. (2005). Workshop on nanotechnology for site remediation, U.S. Department of Commerce Washington, DC.
9- Stafiej, A., and Pyrzynska, K. (2008). “Extraction of metl ions using carbon nanotubes.” J. of Microchemical, 89, 29-33.   
10- Stafiej, A., and Pyrzynska, K. (2007). “Adsorption of heavy metal ions with carbon nanotubes.” Separation and Purification Technology, 58, 49-52.
11- Kandaha, M.I., and Meunier, J.L. (2006). “Removal of nickel ions from water by multi-walled carbon nanotubes.” J. of Hazardous Materials, 146 (1-2), 283-288.
12- Li, Y. H., Zhao, Y. M., Hu, W. B., Ahmad, I., Zhu, Y. Q., Peng, X. J., and Luan, Z. K. (2007). “Carbon nanotubes-the promising adsorbent in wastewater treatment.” J. of Physics: Conference Series, 61,
698-702.
13- APHA., and WPCF. (2005). Standard method for the examination of water and wastewater, 21th  Ed., American Public Health Association Publication, Washington, D.C.
14- Dhermendra, K., Tiwari, J. B., and Prasenjit, S. (2008). “Application of nanoparticles in wastewater Treatment.” J. of World App. Sci., 3(3), 417-433.
15- Savage, N., and Mamadou, S. D. (2005). “Nanomateruals and water purification.” Opportunities and Challenges, 7, 331-342.