بهینه‌سازی فرایند حذف رسوب در خطوط آبرسانی (مطالعه موردی: قنات روستای اسفزار– شهرستان سربیشه

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند

3 دانشیار گروه شیمی، دانشگاه بیرجند

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه بیرجند

چکیده

در این مطالعه به بررسی رسوبات کربنات کلسیم در قنات اسفزار در استان خراسان جنوبی پرداخته شد. مطالعات بر اساس کاهش سختی موقت آب در لوله‌های انتقال آب شرب در محدوده قنات انجام پذیرفت. با توجه به اینکه این قنات تنها منبع تأمین کننده آب شرب در سطح منطقه است لذا بررسی آن حائز اهمیت است. بر این اساس با افزایش pH آب توسط آهک اقدام به تشکیل رسوب در یک مخزن شد. برای تسریع در تشکیل هسته‌های رسوب از منعقدکننده‌های شیمیایی استفاده شد. بر اساس بهینه‌سازی صورت گرفته از بین منعقدکننده‌های سولفات آهن II، سولفات مس II و سولفات آهن III در pH برابر 5/9، ماده سولفات آهن III با توجه به مقدار ECبرابر ds440 و pH برابر 7 انتخاب شد. بر اساس آنالیز ابعادی با استفاده از عدد رینولدز شبیه‌سازی با استفاده از دبی قنات، انجام شد که با توجه به نتایج آزمایشگاه مورد واسنجی قرار گرفت. نتایج نهایی در سیستم آبرسانی قنات کاهش رسوبات کربنات کلسیم را در سیستم آبرسانی منطقه نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of conditions the precipitate elimination from the water supply pipelines (case study: Esfezar village in Southern Khorasan province)

نویسندگان [English]

  • hamid Kardan Moghaddam 1
  • Abolfazl Akbarpour 2
  • Mohammad saeid Hosseini bojd 3
  • Zahra Rahimzadeh kivi 4
1 PhD Student of Water Resources, Abureyhan Campus, University of Tehran, Tehran
2 Assoc. Prof. of Water Engineering, Univerisity of Birjand, Birjand
3 Assoc. Prof. of Chemistry, University of Birjand, Birjand
4 Former Graduated Student of Water Resources, University of Birjand, Birjand
چکیده [English]

This Study explores the influence of CaCO3 sedimentation in the Qanat system of Esfezar area in Southern Khorasan Province. Experiments were conducted to evaluate the decrease in transient water hardness in the drinking water supply network in the areas neighboring the Esferaz Qanat. The significance of the study lies in the fact that the Qanat under study is the only source of drinking water in the region. For the purposes of this study, experiments were carried out using a reservoir in which water pH was increased by adding lime to form sediments. Chemical coagulants were also added to accelerate the sedimentation process. From among the coagulants of FeSO4, Fe2(SO4)3, and CuSO4 used, optimizations revlead that Fe2 (SO4)3 yielded the best results at pH=9/5 in drinking water given the quality parameters of EC:440dS and pH = 7.7. Dimension analysis using the Reynolds Number was also conducted to simulate the qanat discharge, which was further calibrated against experimental results. The results obtained from the model showed that using a spiral pipe and Fe2(SO4)3 as the coagulant led to reduced transient hardness of water. The results also revealed that CaCO3 sedimentation reduced in the local water supply network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CaCO3
  • Qanat
  • Provisional Hardness
  • Fe2(SO4)3
  • Coagulant
1. Alimi, F., Tlili, M. M., Ben Amor, B., Maurin, G., and Gabrielli, C. (2009). “Effect of magnetic water treatment on calcium carbonate precipitation: Influence of the pipe material.” Chemical Engineering and Processing, 48, 1327-1332.
2. Tai, C. Y., Wu, C.K., and Chang, M.C. (2008). “Effects of magnetic field on the crystallization of CaCO3 using permanent magnets.” Chemical Engineering Science, 63, 5606-5612.
3. Peyvandi, K., Haghtalab, A., and Omidkhah, M.R. (2011). “Using an electrochemical technique to study the effective variables on morphology and deposition of CaCO3 and BaSO4 at the metal surface.” Journal of Crystal Growth, 354, 109-118.
4. Gryta,  M. (2011). “The influence of magnetic water treatment on CaCO3 scale formation in membrane distillation process.” Journal of Separation and Purification Technology, 80, 293-299.
5. Kermani, M. (2003). Advanced methods in water treatment industry, National Petrochemcial Company Pub., Tehran. (In Persian)
6. Chalkosh Amiri, M. (2007). Principles of water treatment, Arkan Pub., Tehran. (In Persian)