دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 1-102 (پیاپی: 72) 
2. کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون درکاهش آلودگی مواد شوینده از آب

صفحه 16-23

سیدعلیرضا موسوی؛ امیرحسین محوی؛ علیرضا مصداقی‌نیا؛ سیمین ناصری؛ حمیدرضا هنری


3. بررسی حذف فنل از محلول آبی با استفاده از فناوری‌های اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته

صفحه 24-29

ناصر جمشیدی؛ علی ترابیان؛ علی‌اکبر عظیمی؛ غلامرضا نبی‌بیدهندی؛ محمدتقی جعفرزاده


4. مقایسه روشهای اکسید اسیون پیشرفته در تجزیه فنل در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 30-35

رضا شکوهی؛ لیلا ابراهیم‌زاده؛ علیرضا رحمانی؛ سیدجمال‌الدین ابراهیمی؛ محمدرضا سمرقندی


8. بررسی جذب و تجمع کادمیم در اندامهای مختلف محصولات غده‌ای در خاکهای آلوده

صفحه 60-70

بهمن یارقلی؛ علی‌اکبر عظیمی؛ اکبر باغوند؛ فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ غلامرضا اسداله فردی