دوره و شماره: دوره 31، شماره 5 - شماره پیاپی 129، آذر و دی 1399، صفحه 1-195 
12. تعیین مدل سینتیکی مناسب راکتور بیوفیلمی بستر متحرک در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

صفحه 156-168

10.22093/wwj.2020.207835.2947

زهرا کولیوند؛ شاهرخ قاضی مرادی؛ فواد کیلانه ئی؛ سید تقی امید نائینی