کلیدواژه‌ها = Bacteria
جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده فنل از پساب کارخانه گل‌گهر سیرجان

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 49-56

مهدی حسن شاهیان؛ مژده لشکری؛ بابک خیرخواه


بررسی روند رشد و تجزیه زیستی فنل به‌وسیله باکتری جدا شده از پساب صنعتی در شرایط آزمایشگاه

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 78-84

سمیه اسکندری؛ مهران هودجی؛ آرزو طهمورث پور


تعیین سازگاری نسبت به فلزات سنگین در باکتری‌های مقاوم جدا شده از پساب صنعتی

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 53-59

آرزو طهمورث‌پور؛ روحا کسری کرمانشاهی