مصاحبه با آقای دکتر فرشچیها (مدیر اجرایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1998.174501

عنوان مقاله [English]

Interview with Dr. Farshchiha (Executive Director of Isfahan Science and Research Town)