مصاحبه با دکتر علی رضا مصداقی نیا( دانشیار و رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1992.173496

عنوان مقاله [English]

Interview with Dr. Ali Reza Mesadaghinia (Associate Professor and Dean of Health Faculty of Tehran University of Medical Sciences)