نویسنده = احمد ابریشم‌چی
ارزیابی نگرش و نیات رفتاری شهروندان کاشان نسبت به آب شهری

دوره 14، شماره 2، شهریور 1382، صفحه 21-28

10.22093/wwj.2003.176398

مهدی نظرزاده؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی


مطالعات شبیه‌سازی تغییرات کیفی آب مخزن سد لتیان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1381، صفحه 2-14

10.22093/wwj.2003.176067

محمد ارحامی؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


ممیزی و کاهش مصرف آب در کارخانه قند اصفهان

دوره 13، شماره 3، آذر 1381، صفحه 17-27

10.22093/wwj.2002.176057

سید مهدی بابایی نژاد پیروز؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


تحلیل و مدل‌سازی استوکستیک تراز متوسط ماهانه سطح آب دریاچه هامون پوزک

دوره 12، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 5-11

10.22093/wwj.2002.175948

علی تفرج نوروز؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی


برآورد تبخیر از مخازن چاه نیمه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 12-23

10.22093/wwj.2002.175949

ناصر سعادت‌خواه؛ سید امین سارنگ؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


شبیه‌سازی کیفی مخزن سد بوکان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1380، صفحه 2-15

10.22093/wwj.2001.175890

امین سارنگ؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


رویکرد فازی در بهره‌برداری بهینه از مخزن سد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1379، صفحه 5-11

10.22093/wwj.2001.175696

علی نقیبی بیدختی؛ احمد ابریشم‌چی