نویسنده = باقر معمارپور
مطالعه بار آلودگی رواناب‌ها و فاضلاب های شهری

دوره 11، شماره 4، اسفند 1379، صفحه 48-55

10.22093/wwj.2001.175705

امیر تائبی؛ باقر معمارپور؛ حمیدرضا صفوی


تأثیر بستر قلوه سنگی بر روی راندمان برکه‌های تثبیت فاضلاب

دوره 9، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 2-9

10.22093/wwj.1998.174222

علیرضا مصداقی نیا؛ علی قیصری؛ محمدعلی کاظمی؛ باقر معمارپور؛ ناصر کاظم زاده


آباک حل فرمول مانینگ

دوره 1، شماره 3، آذر 1369، صفحه 6-10

10.22093/wwj.1990.173284

باقر معمارپور


قطر اقتصادی لوله های آبرسانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1369، صفحه 2-7

10.22093/wwj.1990.173274

باقر معمارپور