کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری
احصای مراکز کلیدی آسیب‌پذیر شهر همدان در برابر سیلاب با استفاده از نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل‌سازی رودخانه‌ها HEC-RAS

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 84-97

10.22093/wwj.2021.280585.3148

بیتا روحی اصل؛ مهناز میرزاابراهیم طهرانی؛ علیرضا استعلاجی؛ محمد رضا فرزاد بهتاش


شناسایی ریسک زیرساخت‌های حیاتی سیستم فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 31، شماره 7، بهمن و اسفند 1399، صفحه 120-131

10.22093/wwj.2020.225964.3007

مهناز میرزاابراهیم طهرانی؛ نیما پیشرو


تحلیل حساسیت مدل دراستیک در ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان آبرفتی شاهرود

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 97-105

10.22093/wwj.2016.17357

شادی ابوالحسنی؛ هادی جعفری


ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره‌رود با استفاده از شاخصهای عملکردی

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 22-32

مجید شفیعی جود؛ احمد ابریشم چی؛ عبدالرحیم صلوی تبار