نویسنده = لیلا کریمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی و رفتار مصرف آب

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 122-129

امیر ملکی؛ صادق صالحی؛ لیلا کریمی