عضویت در( COPE (Committee of publication ethics

مجله آب و فاضلاب از سال 2018 به عضویت (COPE (Committee of publication ethics  پذیرفته شد.