مجله آب و فاضلاب در پایگاه علمی بین‌المللی کوپرنیک نمایه شد.

مجله آب و فاضلاب در پایگاه علمی بین‌المللی  کوپرنیک نمایه شد.

مجله علمی پژوهشی آب و فاضلاب در پایگاه بین‌المللی کوپرنیک نمایه شد.