دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 110، مهر و آبان 1396، صفحه 1-137 
ارزیابی آلودگی چاه‏‏ها‏ی آب شرب شهر قم به نیترات طی سال‏های 1385-1392

صفحه 21-33

10.22093/wwj.2017.44941

محمد حسین رحیمی؛ نصرالله کلانتری؛ زهرا علی‌یاری؛ رضا محمدی احمدآبادی