دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

Investigation of the Solar Water Desalination Efficiency Using Solar Evaporation System

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22093/wwj.2022.337926.3254

علی سلطانی؛ مهدی فرامرزی؛ سید ابوطالب موسوی پارسا


Green Silver Nanoparticle for Colorimetric Determination of Cyanide in Water Samples

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22093/wwj.2022.285604.3141

مسعود شریعتی راد؛ زهره ویسی


مقالات مروری

A Review of Biochar as a Stable Adsorbent for Removing Antibiotics from Wastewater

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22093/wwj.2023.370229.3302

نگار محمدیان؛ طاهره تقی زاده فیروزجایی؛ جعفر عبدی


مقاله پژوهشی

Simulation of Biosynthesis Gas Process from Palm Oil Mill Effluent Sewage by Aspen HYSYS and SuperPro Designer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22093/wwj.2023.369440.3301

سید حمید اسماعیلی فرج؛ مهراب رضازاده؛ جعفر عبدی


مقالات مروری

A Review of Dye Removal Using Polymeric Nanofibers by Electrospinning as Promising Adsorbents

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22093/wwj.2023.367297.3295

علی حسینیان نائینی؛ محمد رضا کلایی؛ امید مرادی؛ نیازمحمد محمودی


مقاله پژوهشی

توسعه یک مدل پویایی‌های سیستم به‌منظور ارتقای مدیریت پایدار آب‌ شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22093/wwj.2022.338545.3252

مصطفی تیزقدم غازانی


کارایی آند تیتانیم بدون پوشش در کاهش اکسیژن‌خواهی شیمیایی پساب صنعتی؛ مطالعه موردی تصفیه پساب نساجی در سامانه پیش‌پایلوت تصفیه الکتروشیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22093/wwj.2022.353528.3280

سجاد افتخاری؛ شهناز قاسمی؛ مزدک هاشم پور؛ ایوب ترکیان؛ محمد میرزایی؛ سید مهدی برقعی


مدل محاسب آنلاین شیرابه برای اماکن دفن زباله‌های شهری در استان مازندران، مطالعه موردی: مرکز دپوی زباله‌های بابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22093/wwj.2022.338942.3253

نیکی سلیمانی امیری؛ سینا ابراهیمی؛ مهدی عمادی؛ عزیر عابسی؛ مجید پیروی


استفاده از میکروارگانیسم‌های احیاکننده یون‌های سولفات در تصفیه پساب اسیدی صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

10.22093/wwj.2022.337775.3251

نفیسه پناهی اوصالو؛ لعبت تقوی؛ امیر حسام حسنی؛ محسن دهقانی