دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی و مقایسه عملکرد غشاهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22093/wwj.2021.266314.3101

سمیه لشگری؛ سهیلا لشگری؛ فاطمه کشاورز؛ زهرا عیسوندی


2. مدل‌سازی پرداخت قبض آب در بخش خانگی شهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22093/wwj.2021.286820.3144

قاسم امینی


4. بررسی آزمایشگاهی باقیمانده انرژی جریان در سازه ریزشی گردابی با استفاده از روش فاکتوریل کامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.22093/wwj.2021.290169.3153

محمد محمودی راد


5. بررسی میزان حذف نیترات از آب رودخانه زرجوب رشت با استفاده از یک سیستم تالاب هیبریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1401

10.22093/wwj.2021.289491.3160

مرتضی رنجبر کوهی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مریم وراوی پور؛ مریم نوابیان


6. مدل‌سازی سینتیکی حذف آلاینده سولفید در بیوراکتور لجن فعال با حضور نانوذرات سیلیکا و گرافن اکساید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1401

10.22093/wwj.2021.302062.3173

جعفر عبدی؛ سید حمید اسماعیلی فرج؛ احسان نقدبیشی


7. بررسی میزان توجه به رویکرد طراحی شهری حساس به آب در آموزش دانشگاهی معماری منظر و طراحی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22093/wwj.2021.311538.3188

پرستو عشرتی؛ محمد مطلبی؛ علیرضا مکبریان


8. مقایسه عملکرد راکتورهای بیولوژیکی SBR و MSBR در حذف ارتونیتروفنل از پساب صنایع پتروشیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22093/wwj.2021.277116.3120

الناز بخشی سرابی؛ محمدرضا اله قلی قصری؛ علی پارسا


9. تخریب فتوکاتالیستی پساب حاوی رنگ نساجی آبی-اسید 92 با اکسید تنگستن آلایش شده با پالادیم بر بستر گرافن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22093/wwj.2021.296925.3174

شهناز قاسمی؛ محمد میرزایی؛ آرش خسروی


10. استفاده از اکسید گرافن مغناطیسی آمین‌دار سنتز شده از گیاه Typha latifolia برای حذف سرب به روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.22093/wwj.2021.296799.3165

فاطمه عین الهی پیر؛ نرجس اکاتی