دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. Adsorption of Alizarin Red S Dye on Raw Endoskeleton Nanopowder of Cuttlefish (Sepia Pharaonis) from Water Solutions: Mechanism, Kinetics and Equilibrium Modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22093/wwj.2020.248031.3065

نادره رهبر؛ کورش طباطبایی؛ zahra Ramezani


2. Heavy Metals and Antibiotic co-Resistance in Bacterial Isolates of Industrial Effluents

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22093/wwj.2021.257072.3079

آرزو طهمورث پور


3. Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22093/wwj.2021.283545.3134

نوشین کریمی علویجه؛ محمد علی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ نرگس صالح نیا


4. بیشینه‌سازی کارایی هیدرولیکی شبکه توزیع آب شهر خمام با برنامه‌ریزی بهینه تعداد و سرعت پمپ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22093/wwj.2021.275013.3118

مهدی دینی؛ مژده همتی؛ سعید هاشمی


5. Selection of Wastewater Treatment Plants Toward a Sustainable Design and Water Reuse: (a Case Study in the City of Mashhad)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22093/wwj.2021.300225.3169

معصومه حسینی؛ اکرم عوامی؛ فرهاد میثمی؛ سید محمد تفضلی؛ فرشته آرامون


6. شهرنشینی، آلودگی آب و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با رهیافت پانل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22093/wwj.2021.269544.3106

فاضل غبیشاوی؛ احمد اکبری؛ امیر دادرس مقدم؛ سید مهدی حسینی