دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه موردی

A Comparative Study of Factors Influencing Non-Revenue Water in Mpumalanga, (A Case Study of Perceptions from Emalahleni, Emakhazeni and Steve Tshwete local Municipalities)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22093/wwj.2023.385192.3321

Tebogo M Maloba؛ Malebo D Matlala


مقاله پژوهشی

Investigating the Installation of Solar Panels in Reducing the Evaporation of Canal Water

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22093/wwj.2023.382886.3317

مجید زارع زاده


بررسی استفاده مجدد از لجن برگشتی واحد زلال‌ساز برای بهبود کارایی فرایند انعقاد و لخته‌سازی در تصفیه‌خانه آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22093/wwj.2023.385250.3322

فرهاد پناهی؛ حسن کریم زادگان؛ فاطمه شریعتی؛ عبدالکریم‏ کشاورز


مدل‌سازی هم‌زمان فرایند تصفیه آب توسط غشای اسمز مستقیم و بازیابی محلول اسمزی توسط غشای اولترافیلتراسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22093/wwj.2023.378636.3310

نوروز هاشمی؛ امیرحسین چشمه‌خاور؛ داریوش عمادزاده


بررسی مصرف آب در نیروگاه لوشان و ارزیابی فنی- اقتصادی راهکارهای پیشنهادی اصلاح الگوی مصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22093/wwj.2023.364246.3288

محسن اسماعیل پور؛ مجید قهرمان افشار؛ مرتضی فقیهی؛ مهدی رفیعی


لزوم استفاده از ارتباطات منابع آب و غذا در ارائه آمار با استفاده از رویکرد همبست آب- غذا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22093/wwj.2023.379542.3315

آتنا میرزائی؛ بهرام ثقفیان؛ محمدرضا فدائی تهرانی


تصفیه پساب حاوی امولسیون‌ روغن برش در آب به روش انعقاد الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22093/wwj.2023.382513.3316

علیرضا نظری علوی؛ شهناز قاسمی


مطالعه موردی

اولویت‌بندی گزینه‌های تصفیه فاضلاب مناطق روستایی در شرایط متنوع به تفکیک دو دیدگاه علمی و اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22093/wwj.2023.367693.3299

بهناز کریم پور؛ علی دهنوی؛ شروین جمشیدی