دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه موردی

A Comparative Study of Factors Influencing Non-Revenue Water in Mpumalanga, (A Case Study of Perceptions from Emalahleni, Emakhazeni and Steve Tshwete local Municipalities)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22093/wwj.2023.385192.3321

Tebogo M Maloba؛ Malebo D Matlala


مقاله پژوهشی

Investigating the Installation of Solar Panels in Reducing the Evaporation of Canal Water

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22093/wwj.2023.382886.3317

مجید زارع زاده


بهینه‌سازی فرایند پروکسون برای تصفیه پساب کاغذسازی با استفاده از روش Box-Behnken Design

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22093/wwj.2024.416748.3371

میثم عبدالکریمی مه آبادی؛ احمد بیات


رضایتمندی مشترکان شرکت آب و فاضلاب شیراز: کاربست مدل کانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22093/wwj.2023.403759.3354

عظیمه مظفری


Assessment of Management Scenarios for the Remediation of River Water Quality Based on Self-Purification (Case Study: Dez River)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22093/wwj.2024.407654.3360

امید بابامیری؛ یعقوب دین پژوه