دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه موردی

A Comparative Study of Factors Influencing Non-Revenue Water in Mpumalanga, (A Case Study of Perceptions from Emalahleni, Emakhazeni and Steve Tshwete local Municipalities)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22093/wwj.2023.385192.3321

Tebogo M Maloba؛ Malebo D Matlala


مقاله پژوهشی

Investigating the Installation of Solar Panels in Reducing the Evaporation of Canal Water

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22093/wwj.2023.382886.3317

مجید زارع زاده


بررسی استفاده مجدد از لجن برگشتی واحد زلال‌ساز برای بهبود کارایی فرایند انعقاد و لخته‌سازی در تصفیه‌خانه آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22093/wwj.2023.385250.3322

فرهاد پناهی؛ حسن کریم زادگان؛ فاطمه شریعتی؛ عبدالکریم‏ کشاورز


مدل‌سازی هم‌زمان فرایند تصفیه آب توسط غشای اسمز مستقیم و بازیابی محلول اسمزی توسط غشای اولترافیلتراسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22093/wwj.2023.378636.3310

نوروز هاشمی؛ امیرحسین چشمه‌خاور؛ داریوش عمادزاده