موضوعات = توسعه پایدار
ارزیابی ریسک سامانه‌های آبرسانی شهری کشور در برابر تهدیدات به‌ روش RAMCAP

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 10-20

10.22093/wwj.2017.45906

جلال نخعی؛ مهدی بیطرفان؛ محمد جنیدی؛ فرشته ستاری


ارزیابی تجارت آب مجازی در بخش صنعت استان زنجان

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 36-45

10.22093/wwj.2016.40799

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سمانه عابدی


راهکارهای اصلاح شبکه زهکشی آب‌های سطحی شهری بر اساس معیارهای مبتنی بر ریسک

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 16-29

مهسا سلیمانی؛ کوروش بهزادیان؛ عبدالله اردشیر