کلیدواژه‌ها = فرایندهای اکسایش پیشرفته
کارایی آند تیتانیم بدون پوشش در کاهش اکسیژن‌خواهی شیمیایی پساب صنعتی (مطالعه موردی تصفیه پساب نساجی در سامانه پیش‌پایلوت تصفیه الکتروشیمیایی)

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 25-48

10.22093/wwj.2022.353528.3280

سجاد افتخاری؛ شهناز قاسمی؛ مزدک هاشم پور؛ ایوب ترکیان؛ محمد میرزایی؛ سید مهدی برقعی


کارایی فرایند فوتواکسیداسیونUV/S2O82- در حذف ماده آلی رنگزای اسیدی

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 112-118

محمد حسین رسولی‌فرد؛ سید محمد مهدی دوست‌محمدی؛ اعظم حیدری