کلیدواژه‌ها = خوردگی
کارایی آند تیتانیم بدون پوشش در کاهش اکسیژن‌خواهی شیمیایی پساب صنعتی (مطالعه موردی تصفیه پساب نساجی در سامانه پیش‌پایلوت تصفیه الکتروشیمیایی)

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 25-48

10.22093/wwj.2022.353528.3280

سجاد افتخاری؛ شهناز قاسمی؛ مزدک هاشم پور؛ ایوب ترکیان؛ محمد میرزایی؛ سید مهدی برقعی


بررسی مدل ریاضی تأثیر بیوساید بر بیوفیلم جدا شده از سیستم خنک کننده به روش میکروتیتر پلیت

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 25-32

شهریار شاکری؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ گیتی امتیازی