کلیدواژه‌ها = پویایی سیستم
استخراج سیاست‌های پایدار آب شرب شهری با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: شهر قم)

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 32-49

10.22093/wwj.2018.97800.2488

حسن فرمانی انتظام؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ مهسا واعظ تهرانی؛ سید اسماعیل نجفی


ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره‌رود با استفاده از شاخصهای عملکردی

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 22-32

مجید شفیعی جود؛ احمد ابریشم چی؛ عبدالرحیم صلوی تبار


تحلیل سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 70-80

سعید گلیان؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی


مدل‌سازی بهره‌برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 47-58

ابراهیم مومنی؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی