کلیدواژه‌ها = تقاضای آب شهری
برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 69-74

محمود صبوحی؛ مسعود نوبخت