کلیدواژه‌ها = کانال‌های باز
معادلات مستقیم برای تعیین عمق ثانویه و افت انرژی پرش هیدرولیکی در کانال‌های ذوزنقه‌ای با شیب کم

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 68-73

بهنام شفیعی ثابت؛ مجید توانگری؛ غلامعباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی