کلیدواژه‌ها = Sewage Network
Geospatial Modeling of Urban Sewage Network Operations Based on DRASTIC Model (A Case Study of Isfahan)

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 44-60

10.22093/wwj.2021.300889.3171

فرهاد کتیرایی؛ علیرضا قراگوزلو؛ علی اصغر آل شیخ؛ امیرهومن حمصی


پیش‌بینی نشست منطقه‌ای زمین به روش محاسبه برگشتی و تأثیر نشست بر شبکه فاضلاب

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 67-72

محمد محسن توفیق؛ سید طاها طباطبایی عقدا