کلیدواژه‌ها = ماشین‌بردار پشتیبان
پیش‌بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 73-85

علیرضا نیک‌بخت شهبازی؛ بنفشه زهرایی؛ محسن ناصری