کلیدواژه‌ها = ریزجلبک
بررسی تأثیر pH بر عملکرد زیست راکتور غشایی نوری در رشد زیست‌توده و حذف مواد مغذی از پساب شهری

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 107-118

10.22093/wwj.2022.318376.3204

الهام موحد؛ کیوان صائب؛ فرشید پژوم شریعتی؛ آپتین راهنورد


اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 59-66

نرگس زمانی؛ مسعود نوشادی؛ سیف‌اله امین؛ علی نیازی؛ یونس قاسمی


اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 59-66

نرگس زمانی؛ مسعود نوشادی؛ سیف‌اله امین؛ علی نیازی؛ یونس قاسمی