کلیدواژه‌ها = گوگرد
جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های گوگردخوار از لجن تصفیه‌خانه فاضلاب پالایشگاه نفت تهران

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 56-61

رضا شکوهی؛ محمد یوسف علیخانی؛ زهرا کاشی تراش اصفهانی


تأثیر گوگرد بر فرایند گیاه‌پالایی اسفناج از خاکهای آهکی آلوده به کادمیم

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 52-58

علی کسرائیان؛ نجفعلی کریمیان؛ ابراهیم پذیرا