کلیدواژه‌ها = کارون
بررسی غلظت فلزات سنگین در ماهی بیاه در رودخانه کارون، استان خوزستان

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 125-133

محبوبه بهشتی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ محمد ولایت زاده


مقایسه روش سنجش آنزیمی با روش تخمیر چند لوله‌ای در ارزیابی کیفیت میکربی آب رودخانه کارون

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 58-63

مهناز نیک‌آئین؛ افسانه پژهان؛ محمد جلالی؛ اکبر حسن‌زاده