کلیدواژه‌ها = لجن
بررسی استفاده مجدد از لجن برگشتی واحد زلال‌ساز برای بهبود کارایی فرایند انعقاد و لخته‌سازی در تصفیه‌خانه آب

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 63-79

10.22093/wwj.2023.385250.3322

فرهاد پناهی؛ حسن کریم زادگان؛ فاطمه شریعتی؛ عبدالکریم‏ کشاورز


روشی نوین برای راه‌اندازی بیولوژیکی تصفیه‌خانه فاضلاب لجن فعال اراک

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 100-105

عبدالرضا خلیلی؛ محمدرضا محبی؛ محمد محبی؛ فریده عاشوری


بررسی پتانسیل کرم‌های توبیفکس در کاهش جرم و حجم لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 59-65

سمانه پاشا زانوسی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست


بررسی اثر کاربرد لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهری در بهبود خاک کشاورزی (مطالعه موردی: جزیره کیش)

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 85-93

شهناز شفیعی‌پور؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی‌دوست