کلیدواژه‌ها = گرانول هوازی
بررسی تصفیه آب همراه نفت با استفاده از روش تلفیقی الکتروفنتون- بیوراکتور هوازی گرانولی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 152-170

10.22093/wwj.2022.364085.3290

محمد رنجبر؛ نصرالله مجیدیان؛ محمد سمیع پور گیری


قابلیت سیستم SBAR در حذف متیل ترشیاری بوتیل اتر: مشخصات بیوگرانول‌ها

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 50-58

بیتا آیتی؛ مینا رضائی