کلیدواژه‌ها = مدل آزمایشگاهی
ارزیابی عملکرد مدل آزمایشگاهی ترکیبی اسمز معکوس- اسمز مستقیم برای افزایش بازدهی تولید فرایند نمک‌زدایی

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 54-67

10.22093/wwj.2020.214776.2975

زینب حدادیان؛ مصطفی انصاری؛ علی حقیقی؛ اسکندر مقیمی پور


افزایش راندمان سرریزهای جانبی ساده با استفاده از صفحات هادی یا گروه شمع

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 101-113

عبدالرضا کبیری سامانی؛ حجت اسماعیلی؛ منوچهر حیدرپور