کلیدواژه‌ها = بار بستر
ارائه یک مدل خودشویی برای کانال‌ها با مقطع ذوزنقه

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 84-91

10.22093/wwj.2017.45893

میر جعفر صادق صفری؛ میرعلی محمدی


بررسی آزمایشگاهی مشخصات جهشی ذرات در نزدیکی بستر کانال

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 92-100

سید سجاد مهدیزاده محلی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری


ارائه مدل یک بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب، مطالعه موردی: رودخانه الندخوی

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 4-14

یوسف حسن‌زاده؛ محمدعلی کی‌نژاد؛ کیومرث روشنگر؛ محمدتقی اعلمی