کلیدواژه‌ها = راکتور UASB
عوامل مؤثر بر گرانوله شدن لجن در شرایط بی‌هوازی

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 68-75

جلال شایگان؛ آزاده همتی؛ محمد صالح یوسف‌نژاد کبریا


تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 44-53

جلال شایگان؛ محمد صالح یوسف‌نژاد؛ آزاده همتی


عملکرد راکتور UASB در مقیاس پایلوت در تصفیه شیرابه زباله شهر گرمسیری اهواز

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 2-8

عباس علیزاده شوشتری؛ محمد مهدی امین؛ رامین نبی‌زاده نودهی؛ نعمت‌اله جعفرزاده؛ محمد قاسمیان