کلیدواژه‌ها = اشریشیاکلی
بررسی تأثیر جریان الکتریسیته در حذف آلودگی باکتریایی و قارچی آب

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 20-25

سیده آناهیتا حسینی؛ صبا امیری کجوری؛ سید مسعود هاشمی کروئی