کلیدواژه‌ها = آنتروپی
کاربرد روش ارزیابی همگذاشت فازی در انتخاب گزینه مناسب آبگیری از لجن تصفیه‌خانه شهرک قدس تهران

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 68-77

عفت سادات کمالی؛ مسعود طاهریون؛ علی اکبر عظیمی؛ سارا نظیف


توزیع سرعت و برآورد دبی در کانال های فاضلاب براساس مفهوم آنتروپی شانون

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 26-35

مرجان معظم نیا؛ حسین بنکداری