کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
مدل ترکیبی هوشمند تعیین روش مشارکت عمومی- خصوصی صنعت آب و فاضلاب ایران بر مبنای الگوریتم‌های جمعی درختی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 69-90

10.22093/wwj.2020.211331.2970

ملیحه اسکندری؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ ایمان رئیسی وانانی؛ سید سروش قاضی نوری


ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش‌بینی تقاضای آن: روش داده‌های تابلویی

دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 78-87

محمدعلی فلاحی؛ حسین انصاری؛ سعیده مقدس


پیش‌بینی تراز آب دریای خرز مبتنی بر سیستم تقریبگر فازی

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 90-98

فرهاد رمضانی موزیرجی؛ مهدی یعقوبی؛ عبدالعظیم قانقرمه


پیش‌بینی ضریب انتشار طولی در رودخانه‌های طبیعی با مدل توسعه یافته شبکه عصبی

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 104-109

روح‌اله نوری؛ عبدالرضا کرباسی؛ حمید مهدیزاده


پیش‌بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت همدان-بهار با مدل سری‌های زمانی

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 42-49

علی‌رضا رحمانی؛ مرتضی سدهی