کلیدواژه‌ها = مدل سینتیکی
تعیین مدل سینتیکی مناسب راکتور بیوفیلمی بستر متحرک در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 156-168

10.22093/wwj.2020.207835.2947

زهرا کولیوند؛ شاهرخ قاضی مرادی؛ فواد کیلانه ئی؛ سید تقی امید نائینی


حذف کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از جذب بر روی رزین آنیونی بازی قوی: مطالعه تعادلی و سینتیکی

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 10-18

مهدی شیرزاد سیبنی؛ محمد تقی صمدی؛ سعید عزیزیان؛ افشین ملکی؛ منصور ضرابی