کلیدواژه‌ها = مدل تحلیلی
اثر تغییرات غیر خطی افت سرعت در مرحله پمپاژ بر میزان دبی پمپاژی در پمپ‌های رم

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 37-48

10.22093/wwj.2017.50034.2151

رضا فتاحی آلکوهی؛ بابک لشکرآرا


برآورد رواناب در حوزه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل‌های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 22 شهر تهران)

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 47-56

علی سلاجقه؛ الهام فروتن؛ محمد مهدوی؛ حسن احمدی؛ فرود شریفی؛ بهرام ملک محمدی


افزایش راندمان سرریزهای جانبی ساده با استفاده از صفحات هادی یا گروه شمع

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 101-113

عبدالرضا کبیری سامانی؛ حجت اسماعیلی؛ منوچهر حیدرپور