کلیدواژه‌ها = لجن فاضلاب
بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 74-79

ناهید نویدجوی؛ محمد جلالی؛ حسین موحدیان عطار


تأثیر دوره‌های مختلف کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان کادمیم و نیکل خاک و گیاه گاوزبان

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 80-89

افسانه قاسمیان سوربنی؛ محمدعلی بهمنیار؛ مهدی قاجار سپانلو


اثر کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت عناصر کم مصرف خاک و جذب آنها به‌وسیله گیاه دارویی گاوزبان

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 101-110

زهرا احمدآبادی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمدعلی بهمنیار


اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 28-36

حسین شیرانی؛ محمدعلی حاج عباسی؛ مجید افیونی؛ حسین دشتی


تثبیت لجن فاضلاب با آهک، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب غرب اهواز

دوره 19، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 67-71

مهدی فرزادکیا؛ نعمت‌ا... جعفرزاده؛ لیلا لویمی اصل؛ عبدالحمید قلمبر


حرکت کادمیم، کروم و کبالت در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب و نمک این فلزات و جذب آن توسط سبزیجات در منطقه شرق اصفهان

دوره 19، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 9-17

ابراهیم پناهپور؛ مجید افیونی؛ مهدی همایی؛ مهران هودجی


بررسی اثر تیمارهای خاک بر منحنی رخنه باکتری اشریشیاکلی آزاد شده از کودهای آلی مختلف

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 63-74

ستار زند سلیمی؛ علی‌اکبر محبوبی؛ محمدرضا مصدقی؛ منوچهر رشیدیان؛ مظفر فیروزمنش


یک روش آسان و سریع جهت سنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در زمینهای تیمار شده با لجن فاضلاب

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 65-72

یزدان لطفی؛ فرشید نوربخش؛ مجید افیونی


اثر لجن فاضلاب بر غلظت تعدادی از عناصر غذایی و ویژگی‌های شیمیایی خاک

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 15-22

سکینه واثقی؛ مجید افیونی؛ حسین شریعتمداری؛ مصطفی مبلی


تأثیر افزودن لجن فاضلاب بر شدت نیتریفیکاسیون و جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 20-30

سروش سالک گیلانی؛ فرشید نوربخش؛ یحیی رضایی‌نژاد؛ مجید افیونی