کلیدواژه‌ها = پساب صنعتی
استفاده از میکروارگانیسم‌های احیاکننده یون‌های سولفات در تصفیه پساب اسیدی صنعتی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 66-77

10.22093/wwj.2022.337775.3251

نفیسه پناهی اوصالو؛ لعبت تقوی؛ امیر حسام حسنی؛ محسن دهقانی


حذف رنگ متیلن‌بلو از محیط‌های آبی به‌وسیله خاکستر فرار فعال شده نیروگاه زرند کرمان

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 62-71

محمد ملکوتیان؛ شیما رضایی؛ علیرضا نصیری؛ نجمه امیرماهانی


کاربرد پساب صنعتی در آبیاری مزارع و اثر آن بر تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه برنج

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 13-20

سید محسن صیادمنش؛ محمدعلی بهمنیار؛ مهدی قاجارسپانلو


ساخت آزمایشگاهی حسگر میکربی اندازه‌گیری BOD نمونه‌های پساب صنعتی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 25-33

بهنام مهدوی؛ حمید زیلوئی؛ نوراله میرغفاری


بررسی نقش pH در حذف سرب از محلولهای آبی توسط قارچ موکورایندیکوس

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 76-83

وحید جوانبخت؛ حمید زیلویی؛ کیخسرو کریمی


حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی به‌وسیله ضایعات روده گوسفند

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 63-68

سید حسن زوار موسوی؛ آزاده ارجمندی


حذف آنزیمی‌آلاینده‌های فنلی از پسابهای صنعتی

دوره 19، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 2-8

ایران عالم‌زاده؛ فرناز میرزایی


طراحی و عملکرد یک سیستم بیوفیلتر بارقوی در تجزیه مواد آلی پسابهای صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 63-67

ناهید رستاخیز؛ سید مهدی برقعی؛ شبنم تجربه‌کار


تعیین سازگاری نسبت به فلزات سنگین در باکتری‌های مقاوم جدا شده از پساب صنعتی

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 53-59

آرزو طهمورث‌پور؛ روحا کسری کرمانشاهی