کلیدواژه‌ها = ناحیه جدایی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن تی شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 15-23

سید عباس موسوی نائینی؛ محمد واقفی؛ مسعود قدسیان