کلیدواژه‌ها = آلودگی محیط زیست
جذب زیستی و بهینه‌سازی شرایط جذب فلز سزیم توسط باکتری

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 50-55

سلمان احمدی اسب‌چین؛ ایو آندره؛ فریدون ملکزاده


جذب سطحی کروم از محیط آبی با استفاده از پلی‌آنیلین

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 2-9

مجید ریاحی سامانی؛ سید مهدی برقعی؛ علی اولاد؛ محمدجواد چایچی


بررسی آلودگی ناشی از پسابهای حاوی فلزات سنگین واحدها و کارگاههای آبکاری استان اصفهان

دوره 16، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 69-76

عباس فرازمند؛ حمیدرضا ارومیه؛ حمیدرضا تشیعی