کلیدواژه‌ها = زبری لوله‌ها
معرفی روشی جدید برای کالیبراسیون زبری لوله‌ها در شبکه‌های توزیع آب

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 80-90

10.22093/wwj.2020.233434.3029

علی نصیریان؛ مهدی ملازاده؛ علی ولوی


تعیین مشخصات منبع آلودگی در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 125-135

10.22093/wwj.2020.206667.2942

سجاد خلیلی؛ مسعود تابش؛ الهام قائمی