کلیدواژه‌ها = الکتروریسی
اثر افزودن نانوذرات زیرکونیا بر ریزساختار و عملکرد فیلتراسیون نانوغشای نایلون۶ به‌منظور حذف آرسنیک از منابع آب

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 72-88

10.22093/wwj.2023.379344.3312

حمید اصفهانی؛ ٌصبا افزا؛ سروش آذرتکین؛ حنانه مظفرنیا؛ فاطمه بختیارگنبدی؛ احد احدی ایمان


بررسی حذف فلز نیکل از آب توسط جاذب الکترولیسی آلومینای نانولیفی

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-14

10.22093/wwj.2020.236920.3043

حلیا سادات حسینی شکرابی؛ فرزاد هاشم زاده؛ امیرحسین جاوید؛ امیر حسام حسنی